Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHEERSENDE DE AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN DE UITVOERING DAARVAN, IN HET BIJZONDER DE TE VERRICHTEN DIENSTEN, LEVERING EN BETALING DOOR EN AAN DE HEER H.C.SMITS, WONENDE TE CAPELLE AAN DE IJSSEL, BUGEL 64 EN HANDELENDE ONDER H.C.SMITS MET EEN FILIAAL ONDER DE BENAMING TEXLO, BEIDEN GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND AAN DE MARCONISTRAAT 66 F TE GOUDA.

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR AMSTERDAM OP 20 oktober 2010 ONDER NUMMER…….. DOSSIERNUMMER 34068579

 1. ALGEMENE BEPALINGEN
  1. In deze algemene voorwaarden worden TEXLO gebruikt als benaming voor de heer H.C.Smits handelende onder smits met een filiaal onder de benaming TEXLO en voor hen die hem in deze rechtspositie vertegenwoordigen.
  2. Deze voorwaarden gelden voor alle door TEXLO af te sluiten overeenkomsten met zowel buitenlandse als binnenlandse opdrachtgevers of met anderen en zijn ook van toepassing op kopers en/of opdrachtgevers, aanbiedingen, leveringen en te verrichten diensten door TEXLO gedaan of aangegaan met contractpartijen alsook op rechten en verplichtingen onstaan met derden,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, hoe ook de voorwaarden door kopers of opdrachtgevers, leveranciers of anderen op hun briefpapier, bestellings – en leveringsformulieren, nota’s gesteld en/of gedeponeerd mogen luiden, tenzij weer schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege TEXLO gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door TEXLO schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. Indien de opdrachtgever etc. na het totstandkomen van de overeenkomst niet credietwaardig blijkt te zijn, heeft TEXLO het recht de overeenkomst te ontbinden en te beeindigen, dan wel voldoende zekerheden te verlangen van de koper/opdrachtgever etc. alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.
  5. Een overeenkomst tot levering van de goederen en/of het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de opdracht door TEXLO schriftelijk is bevestigd of wanneer door TEXLO een begin van levering is gedaan of leveringshandelingen heeft verricht zoals overhandiging van de goederen aan de koper of diens vertegenwoordiger ef verzending der goederen via een erkende expediteur.
    Bij overhandiging van de goederen aan de koper of diens vertegenwoordiger en bij verzending der goederen via een erkende expediteur gaat het risico over op de koper/opdrachtgever of welk desbetreffende handelend persoon of bedrijf dan ook.Voor opdrachten van buitenlandse kopers/popdrachtgevers etc. geldt dat alle kosten van vervoer, verzekeringen en belastingen bij grensoverschrijding voor rekening van de opdrachtgever of welke wederpartij dan ook komen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

  6. Levering geschiedt binnen de overeengekomen termijn met een uitloop van 4 weken na de afloop van de overeenkomen termijn bij bijzondere omstandigheden of tussentijds doorgegeven wijzigingen in de opdracht of koop.Indien de wijzigingen op een laat tijdstip in de overeengekomen leveringstermijn zijn doorgegeven, wordt de uitlooptermijn uiteraard dienovereenkomstig verlengd.
  7. In geval van overmacht zijn de verplichtingen van beide partijen opgeschort c.q. ongedaan gemaakt, al naar de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet kan worden geeist.
  8. Met het enkel verstrekken van de opdracht of bestelling aanvaardt de opdrachtgever, de koper, de leverancier of welk desbetreffend handelend persoon of bedrijf dan ook, de hier vermelde voorwaarden.
  9. De koper/opdrachtgever of welke wederpartij dan ook dient TEXLO behoorlijk in de gelegenheid te stellen het opgedragen werk ter verrichten en haar zonodig tekeningen, modellen en andere gegevens te verstrekken en duidelijke aanwijzingen te geven voor bijzondere aanvullingen op de koop en/of opdracht.
  10. Gedeeltelijke leveringen worden opgevat als zelfstandige leveringen, tenzij grove schuld of nalatigheid aan TEXLO ten laste kan worden gelegd.
 2. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. De geleverde goederen blijven het eigendom van TEXLO totdat de koper/opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
    Voor het bedrag van de vordering uit overeenkomst dat de koper/opdrachtgever onvoldaan heeft gelaten, kan TEXLO haar geleverde goederen al of niet door koper/opdrachtgever of welk desbetreffend handelend persoon/bedrijf dan ook verder bewerkt terughalen en dient de wederpartij daar volledige medewerking aan te geven. De  koper/opdrachtgever wordt voor de aldus teruggehaalde goederen voor 50 % van de oorspronkelijke factuurwaarde gecrediteerd. Voor de volledige voldoening van de koopsom mag koper/opdrachtgever etc. niet over de goederen anders dan in de normale verkoop/bedrijfsuitvoering beschikken, dus verpanding of in consignatie geven der goederen is niet toegestaan, terwijl de goederen ook in het bedrijf (pand) moeten blijven.

  2. De koper/opdrachtgever dient er op toe te zien dat, zolang er nog enig recht van TEXLO op de verkochte goederen rust, deze goederen niet met goederen van derden tot een nieuwe zaak of tot nieuwe zaken vereend worden en zijn tot schadevergoeding gehouden indien dit wel met schadelijk gevolg voor TEXLO is gebeurd.
 3. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Reclames dienen binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk of per email te zijn gemeld, waarbij TEXLO niet verantwoordelijk is voor kleine tekortkomingen die in het algemeen in de textiel en reclamebranche geaccepteerd worden, zoals geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit en geringe beschadiging op een enkel laag geprijsd artikel, deel uitmakend van een grotere bestelling etc.
  2. Indien de reclame steunt op een toerekenbare tekortkoming van TEXLO en de schade is binnen 3 dagen bij haar schriftelijk of per email gemeld, zal  TEXLO de goederen vervangen binnen 14 werkdagen nadat de goederen teruggezonden zijn en door haar ontvangen zijn of de schadevergoeding van de tekortkoming, na overleg over de hoogte voor de oorspronkelijke factuurwaarde. Aanvullende schadevergoeding uit welke hoofde dan ook worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Ernstige vertraging van het werk door omstandigheden buiten de invloedssfeer van TEXLO en binnen de invloedssfeer van de koper/opdrachtgever etc. komen uiteraard voor de rekening van de koper/opdrachtgever.
 4. PRIJZEN
  1. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten in de algemene zin van het woord stijgen, heeft TEXLO de bevoegdheid de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
 5. BETALINGEN
  1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum of binnen de overeengekomen termijn te geschieden.
  2. Bij overschrijding van de termijn hierboven onder a vermeld, is de koper/opdrachtgever automatisch in gebreke zonder dat daartoe een apart schrijven aan hem of haar noodzakelijk is. Over het uitstaande bedrag van de vordering van TEXLO  is de koper/opdrachtgever etc, 1 % rente per maand verschuldigd, terwijl de  buitengerechtelijke kosten (15%) zowel als de kosten rechtens uiteraard voor rekening van de debiteur komen, benevens het procureurs- en gemachtigdensalaris volgens gelden tarief.
  3. TEXLO kan van de koper/opdrachtgever zekerheid verlangen voor diens toekomstige betalingsverplichting. Indien de verlangde zekerheid niet door de koper/opdrachtgever etc. wordt verschaft of indien de koper/opdrachtgever zich in kennelijke betalingsmoeilijkheden bevindt en/of indien er beslag op diens goederen wordt gelegd en ook indien de koper/opdrachtgever tekort ziet in zijn tussentijdse verplichtingen uit de overeenkomst(en) zijn alle vorderingen van TEXLO op hem of haar direct opeisbaar en vervallen eventueel gemaakte condities t.a.v. de betalingen.  TEXLO  kan dan de gemaakte overeenkomst door schriftelijke mededeling ontbinden zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst en zal naar rato van de reeds uitgevoerde levering en/of werkzaamheden volgens artikel 6d van deze voorwaarden het desbetreffende gedeelte van de koopsom en een schadevergoeding voor gederfde winst den koper/opdrachtgever etc. in rekening brengen.
  4. Indien voor een bepaalde koop/opdracht betaling in termijnen is overeengekomen en de koper/opdrachtgever voldoet niet aan zijn betalingsverplichtingen, is TEXLO  gerechtigd de leveranties of het opgedragen werk te staken zonder dat enige ingebrekestelling harerzijds noodzakelijk is.
 6. TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT, BEEINDIGING VAN HET WERK EN ANNULERING
  1. Alle wijzigingen van reeds gesloten overeenkomsten, aanvaarde bestellingen of opdrachten, uit welke oorzaak dan ook onstaan, kunnen een hogere of lagere facturering tot stand brengen of als meer- of minderwerk in rekening gebracht worden. Bijzondere technische service, inclusief de kosten van modellen en tekeningen etc. kunnen altijd extra in rekening worden gebracht.
  2. Bij belangrijke wijziging (en) in de aanschafprijs van door TEXLO verkochte og bijgeleverde artikelen of bij onvoorziene andere kostprijsverhogende oorzaken mogen deze doorberekend worden aan de koper/opdrachtgever etc.
  3. Wijzigingen in de opdracht em/of bijlevering van andere producten moeten tijdig en schriftelijk aan TEXLO worden meegedeeld, bij gebreke waarvan het risico voor de koper/opdrachtgever etc. is.
  4. Indien een doorlopende orderopdracht tussentijds door de koper/opdrachtgever etc. wordt stopgezet, is koper/opdrachtgever etc. verplicht aan  TEXLO  het gedeelte van de orderopdracht dat al uitgevoerd was te betalen en een schadevergoeding te geven voor gederfde winst en door TEXLO gemaakte kosten ad 30 % van het bedrag van de opdracht dat niet ten uitvoer is gebracht.
  5. Bij annulering door de opdrachtgever, de koper, de verkoper of degene die de opdracht heeft aanvaard of welk desbetreffend handelend persoon/bedrijf dan ook van de koop, verkoop of opdracht, is de koper, verkoper en of opdrachtgever etc. verplicht alle reeds gemaakte onkosten, ook van voorbereiding en opslag, voor zijn rekening te nemen. De koper/opdrachtgever dient de reeds verzonden goederen tegen de door TEXLO normaliter berekende prijzen af te nemen en bovendien de schade te vergoeden die uit de annulering van de koop of de opdracht voortvloeit, evenals de koper/opdrachtgever etc. voor de reeds in zijn houdersschap gestelde goederen of aan hem verzonden goederen de schade, die uit de annulering voortvloeit voor TEXLO, dient te vergoeden, volgens opmaak van de betreffende schade door TEXLO.
 7. RISICO EN VERREKENING
  1. Het risico van de koop/opdracht  -  dus ook het risico van een incorrecte koop of opdracht  -  en het risico voor de daarbij betrokken personen en goederen komt voor rekening van de koper/opdrachtgever etc. vanaf het moment day er een begin gemaakt is met de opgedragen order en/of werkzaamheden, tenzij aan TEXLO grove schuld of nalatigheid ten laste kan worden gelegd. Het risico voor de koper vanaf het moment van levering, zie hierboven onder Algemene bepalingen sub e, en het risico van de volgens opdracht van logo en adres etc. voorziene goederen is voor rekening van de koper/opdrachtgever etc., tenzij TEXLO grove schuld of nalatigheid ten laste kan worden gelegd. De koper/opdrachtgever draagt dus het risico van diefstal, brand, beschadigingen etc. ook van genoemde producten tijdens het eventuele retourvervoer en tijdens het houderschap totdat de goederen zijn teruggebracht in een van de panden van TEXLO. Koper/opdrachtgever draagt het risico voor schade teweeggebracht door ondoordacht of onvoorzichtig handelen van kinderen en producten. De kleur van de producten bij normaal gebruik is de gewone kleur, waarbij kleine afwijkingen toelaatbaar zijn. Er is uiteraard geen enkele aansprakelijkheid voor TEXLO voor schade aan kleding, huisraad, etc.
 8. VERZENDING EN VERVOERSRISICO
  1. Het risico van de verzending van de goederen is voor € 250.00 verzekerd door TEXLO en komt verder voor rekening van de koper/opdrachtgever of welke desbetreffende wederpartij dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. De verzending der goederen komt voor rekening van de koper/opdrachtgever etc., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of uit de facturering van TEXLO anders blijkt.
  3. De verzending van goederen aan TEXLO geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever, degene die de opdracht heeft aanvaard of welk desbetreffend handelend persoon dan ook.
 9. Alle overeenkomsten door TEXLO aangegaan, vallen onder NEDERLANDS  RECHT. Alle geschillen uit overeenkomst door TEXLO aangegaan worden uitsluitend berecht door de competente rechter te Amsterdam, tenzij TEXLO de bevoegde rechter van de wederpartij verkiest.
0

Je winkelwagen